Pójdźmy, pokłońmy się Najśw. Sercu Pana Jezusa.

Jak miesiąc maj poświęcony jest Najśw. Marji Pannie, tak znowu miesiąc czerwiec poświęcony jest Najśw. Sercu P. Jezusa. Aby Dzieci św. Franciszka zachęcić do jak naj­gorętszej miłości Tego Boskiego Serca, dość będzie przy­pomnieć, jak wielkimi czcicielami Tegoż Serca byli pierwsi Święci Zakonu.

Naprzód wielkim czcicielem Najśw. Serca był św. O. Franciszek. Oto co w tym względzie opowiada św. Mał­gorzata „Dnia 4 października (1686 r.), gdy byłam na modlitwie, P. Jezus okazał mi św. Franciszka jaśniejącego większą światłością i chwałą od innych świętych i rzeki mi: oto święty najbardziej zjednoczony z mojem Sercem, weź go sobie za przewodnika”. Zaprawdę św. Franciszek, gorący czciciel Jezusa Ukrzyżowanego, musiał też bardzo kochać Boskie Serce Jezusa, które jest źródłem miłości 1

  1. Tegoż ducha był św. Antoni Padewski. W jednem z kazań wzywa słuchaczy, aby się uciekali do Rany boku Chrystusowego, gdyż ta Rana prowadzi do Serca Jego: w tym Sercu każda dusza znajdzie światłość, pociechę, pokój, niewypowiedziane rozkosze.
  2. Gorącą miłością ku Najśw. Sercu Jezusa pałał św. Bonawentura. W jednem z kazań swoich (Sermo III de pass.) tak się wyraża o Najśw. Sercu Jezusowem: „Ponieważ przystąpiliśmy do Najśw. Serca Jezusowego i dobrze nam tu być, nie dajmy się łatwo oderwać od Niego. O jak dobra, jak słodka jest rzecz mieszkać w tern Sercu! Dobrym skarbem, cenną perłą jest Serce Twoje o Jezu! W tym Sercu znalazłem Serce Króla, Pana, Brata i Przyjaciela mego, tu będę rozpływał się na modlitwie. Tu się będę modlił, bo śmiało powiem, Serce Jezusa jest sercem mojem. Zranionem zostało Serce Jezusa, abyśmy przez widzialną ranę ujrzeli niewidzialną ranę Jego miłości:. I któżby tak zranio­nego Serca nie kochał? Któżby za taką miłość miłością się nie odwzajemniał? Któżby do serca tak czystego się nie tulił?” I dodaje: „O szczęśliwa włócznio! Gdybym był na twojem miejscu”, nigdy bym z Boku Jezusowego nie wy­szedł, alebym mówił z psalmistą: Tu mieszkać będę, bom je obrał sobie”.

I my obierzmy sobie szczególnie na miesiąc czerwiec mieszkanie w Najśw. Sercu Jezusa, nie zapomnijmy też w Uroczystość Serca Jezusowego odmówić aktu poświęcenia Najświętszemu Sercu Jezusa, przeznaczonego dla Zakonów franciszkańskich.

Z: Pochodnia Seraficka 1927