Oficjum serafickie

Oficjum serafickie
czyli sposób odmawiania pacierzy tercjarskich

wersja do druku – plik PDF

Według reguły (rozdz. 2, § 6) Tercjarze powinni co dzień odmawiać 12 Ojcze nasz i Zdrowaś i Chwała Ojcu, jeżeli nie odmawiają Oficjum małe na cześć Najświętszej Maryi Panny — Chociaż samo odmawianie tychże 12 Ojcze nasz i Zdrowaś i Chwała Ojcu już wystarcza, jednakże będzie dla nich pożyteczne, przy tym rozmyślać mękę i śmierć Pana Jezusa Chrystusa.

Najlepiej to stać się może takim sposobem:

I. Na Jutrznię.

 1. O Panie Jezu Chryste, któryś wieczorem przed męką swoją ustanowił Przenajświętszy Sakrament ołtarza, zmiłuj się nad nami.
  Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo i Chwała Ojcu.
 2. O Panie Jezu Chryste, któryś w Ogrojcu do Ojca niebieskiego się modlił, byłeś smutnym aż do śmierci, zmiłuj się nad nami.
  Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo i Chwała Ojcu.
 3. O Panie Jezu Chryste, któryś krwawym potem się pocił i od Anioła pociechę przyjął, zmiłuj się nad nami.
  Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo i Chwała Ojcu.
 4. O Panie Jezu Chryste, któryś przez Judasza pocałunkiem był wydany i przez niecnych oprawców jako złoczyńca związany, zmiłuj się nad nami.
  Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo i Chwała Ojcu. 
 5. O Panie Jezu Chryste, któryś we czterech sądach fałszywie był oskarżany, policzkowany, oplwany i innymi zniewagami okryty, zmiłuj się nad nami.
  Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo i Chwała Ojcu.

 

II. Na Laudes.

O Panie Jezu Chryste, któryś na Piotra, który się Ciebie był po trzykroć już zaparł, litośnie spoglądał i ku sobie go nawrócił, gdy tymczasem Judasz w rozpaczy obwiesił i zatracił się wiecznie, zmiłuj się nad nami.
Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo i Chwała Ojcu.

III. Na Prymę.

O Panie Jezu Chryste, któryś pierwszej godziny dnia, pogańskiemu sędziemu Piłatowi był wydany, zmiłuj się nad nami.
Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo i Chwała Ojcu.

IV. Na Tercję.

O Panie Jezu Chryste, któryś około trzeciej godziny dnia był do słupa uwiązany, najokrutniej biczowany, cierniem ukoronowany i ukazany ludowi, który w swej wściekłości wołał: Ukrzyżuj, ukrzyżuj, zmiłuj się nad nami.
Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo i Chwała Ojcu.

V. Na Sekstę.

O Panie Jezu Chryste, któryś był na śmierć skazany, któryś dźwigał wśród największych boleści ciężki krzyż swój na górę Kalwarii i około szóstej godziny wielkimi gwoździami byłeś do krzyża przybitym, zmiłuj się nad nami.
Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo i Chwała Ojcu.

VI. Na Nonę.

O Panie Jezu Chryste, któryś około dziewiątej godziny oddał ducha swego w ręce Ojca swego niebieskiego, zmiłuj się nad nami.
Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo i Chwała Ojcu.

VII. Na Nieszpory.

O Panie Jezu Chryste, któryś czasu nieszpornego był włócznią w bok ugodzony, potem zdjęty z krzyża i na łonie ukochanej swej Matki złożony, zmiłuj się nad nami.
Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo i Chwała Ojcu.

VIII. Na Kompletę.

O Panie Jezu Chryste, któryś od Najboleśniejszej Matki swojej i swoich najwierniejszych przyjaciół był pogrzebany, zmiłuj się nad nami.
Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo i Chwała Ojcu.

Powyższe modlitwy ma każdy brat i siostra odmawiać codziennie; nie jest jednak potrzebne, aby Jutrznię w nocy mówić, można ją wieczorem odprawić z dnia następującego po skończonej Komplecie; Prymę, Tercję, Sekstę i Nonę przed południem, a Nieszpory i Kompletę po południu zmówić należy.

Dla tych, którym czas pozwala, następuje tu inny sposób odmawiania Pacierzy Tercjarskich. 

Modlitwa przygotowawcza,
której kościół używa przed rozpoczęciem godzin kanonicznych.

Otwórz Panie usta ♰ moje, abym błogosławił Imieniu Twojemu świętemu: oczyść serce moje od wszystkich próżnych, złych i roztargnionych myśli, oświeć rozum i zapal serce, bym godnie, uważnie i pobożnie te święte godziny zdołał odmówić i żebym dostąpił łaski być wysłuchanym wobec Boskiego majestatu Twojego. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Panie Jezu w połączeniu z ową intencją, w której sam się tu na ziemi modliłeś i Boga chwaliłeś, chcę i ja moje nabożeństwo odprawić.

Jutrznia i Laudes.
Zrób palcem wielkim prawej ręki na ustach krzyż i mów:

V. Panie, wargi  ♰ moje otwórz.
R. A usta moje niech opowiadają chwałę Twoją.

Potem żegnając się całą ręką mów następujące słowa:

V. Boże ku wspomożeniu memu wejrzyj.
R. Panie ku ratunkowi memu pospiesz się.
V. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi św.
R. Jak było na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Alleluja.

Od niedzieli Starozapustnej aż do Wielkiej nocy, zamiast Alleluja mówi się:

Chwała Tobie Panie, Królu wiecznej chwały.

Intencja. Panie Jezu Chryste, te na Jutrznię i Laudes wyznaczone sześć pacierzy chcę odprawić na cześć Twojej gorącej modlitwy, którąś na górze Oliwnej do Ojca Twego niebieskiego czynił, także też na cześć krwawego potu Twego, którym się pociłeś, i wszelkiej wzgardy i męki, którąś przy Twym pojmaniu i prowadzeniu do miasta Jeruzalem przy stawieniu się przed Annaszem i Kajfaszem, oraz i przez całą noc cierpieć raczył.

Także na dziękczynienie za stworzenie i odkupienie moje, na otrzymanie wszystkich do zbawienia potrzebnych i pożytecznych łask dla mnie, dla braci i sióstr moich i dla wszystkich ludzi, przede wszystkim, abyśmy Najświętszą wolę Twoją poznać i według niej żyć mogli, jakoś się Ty na górze Oliwnej woli Ojca Twego niebieskiego poddać raczył.

Ponadto ofiaruję Ci tę modlitwę na zadośćuczynienie za obrazę grzechami moimi Ci wyrządzoną i na oświecenie i nawrócenie wszystkich grzeszników, jako też na pociechę i prędkie wybawienie dusz w czyśćcu będących, osobliwie moich zakonnych braci i sióstr, także i innych pokrewnych.

Modlitwa.

Panie Jezu Chryste, przez tę miłość, którą swoich aż do końca umiłowałeś, przez krwawy pot Twój, którym się za mnie na górze Oliwnej pociłeś i przez wszystkie Twoje zniewagi i męki, które ponosiłeś, kiedyś był przez bezbożnego ucznia Judasza wydany, od żydów związany, jako złoczyńca więziony, przed Annaszem i Kajfaszem wyszydzony i przez noc całą męczony, proszę Cię: rozwiąż kajdany grzechów moich i zwiąż mnie z Sobą najszczerszą miłością, żebym Cię nigdy więcej żadnym grzechem nie obraził i nigdy nie był od Ciebie odłączony na wieki. Który żyjesz i królujesz z Ojcem i Duchem św. Bóg na wieki wieków. Amen.

Następnie mówi się 6 Ojcze nasz, 6 Zdrowaś i tyleż Chwała Ojca.

Na Prymę.

Intencja. Najmiłościwszy Zbawicielu świata, tę modlitwę chcę odprawić na cześć onej wzgardy i boleści Twoich, któreś od pierwszej godziny z rana przy nielitościwym powłóczeniu Cię od jednego do drugiego sędziego, od Piłata do Heroda, i na wynagrodzenie za te rozliczne fałszywe oskarżenia i naigrawania, któreś dla mnie cierpieć raczył.

Także ofiaruję ją Tobie na dostąpienie prawdziwej poprawy żywota dla mnie i współbraci moich, o podwyższenie kościoła świętego katolickiego, osobliwie, abyś jego duchownych przełożonych łaską Ducha św. oświecić i napełnić raczył, żeby owieczki swoje słowem i przykładem do dobrego prowadząc i na drodze cnoty je utrzymując, przed Tobą się z nimi stawić mogli.

Modlitwa.

Panie Jezu Chryste, Sędzio niebieski, któryś o pierwszej godzinie z rana sędziemu Piłatowi jako złoczyńca był przedstawiony i od fałszywych świadków oskarżony: bądź mi przed Tobą winnemu grzesznikowi miłościw i dopomóż mi, abym kiedyś w sądzie Twoim nie był z bezbożnymi skazanym na wieczne męki, ale raczej z wszystkimi wiernymi sługami Twymi przyjętym do rozkoszy wiecznej. Który z Ojcem itd.

V. Boże ku wspomożeniu memu wejrzyj.
R. Panie ku ratunkowi memu pospiesz się.
V. Chwała Ojcu i Synowi itd.

1 Ojcze nasz, 1 Zdrowaś i Chwała Ojcu.

Na Tercję.

Intencja. Panie Jezu Chryste, Królu nieba i ziemi, tę modlitwę moją chcę odprawić na cześć okrutnego biczowania, bolesnego cierniem koronowania i niesprawiedliwego na śmierć osądzenia Twego.

Ofiaruję Ci ją także na dziękczynienie za wszystkie mnie i bliźnim moim wyświadczone łaski i dobrodziejstwa, osobliwie za powołanie do prawdziwej wiary katolickiej i za tak wiele dobrego natchnienia i oświecenia Ducha świętego i na otrzymanie prawdziwej pokory i czystości, dla siebie i dla wszystkich braci i sióstr zakonnych, oraz i dla wszystkich ludzi.

Modlitwa.

Panie Jezu Chryste, któryś około trzeciej godziny z rana okrutnie był biczowany, cierniem boleśnie ukoronowany: spraw w nas służebnikach i służebnicach Twoich, abyśmy ciało i złe żądze nasze dobrowolnym umartwieniem poskramiali a tak za grzechy nasze zadość czynili i pod Tobą, jako głową cierniem ukoronowaną, godnymi członkami byli. Który z Ojcem itd.

V. Boże ku wspomożeniu memu wejrzyj.
R. Panie ku ratunkowi memu pospiesz się.
V. Chwała Ojcu i Synowi itd.

1 Ojcze nasz, 1 Zdrowaś i Chwała Ojcu.

Na Sekstę.

Intencja. O mój Jezu, przez cały dzień dzisiejszy będę się modlić, aby Cię czcić za niesienie ciężkiego krzyża na górę Kalwarii, za popychanie i bicie, któreś cierpiał od nielitościwych żydów dla mnie, i za bolesne i okrutne na krzyż przybicie.

Te cierpienia ofiaruję Ci, Panie, abym cierpliwość w przeciwnościach dla siebie i dla wszystkich wiernych uprosił. Racz nas Panie wzmacniać i pocieszać, abyśmy wszystko cierpliwie z miłości ku Tobie i dla odpuszczenia grzechów naszych znosili.

Modlitwa.

Panie Jezu Chryste, któryś około szóstej godziny tępymi gwoździami za ręce i nogi był do krzyża przybity, i z nim podwyższony i tak karę wiecznego naszego potępienia odpłacił: spraw, abyśmy gorącą miłością byli do Ciebie przybici, wolni od wszelkiego grzechu wiernie Tobie służyli, Twą bolesną mękę często z wdzięczną miłością w sercach naszych rozpamiętywali i tak zasług Twej męki i śmierci uczestnikami się stali. Który z Ojcem itd.

V. Boże ku wspomożeniu memu wejrzyj.
R. Panie ku ratunkowi memu pospiesz się.
V. Chwała Ojcu i Synowi itd.

1 Ojcze nasz, 1 Zdrowaś i Chwała Ojcu.

Na Nonę.

Intencja. O cierpiący a pełen miłości Jezu Chryste, Zbawicielu nasz, tę modlitwę chcę odprawić, ażeby Cię, drogi Zbawicielu, czcić za wszystkie boleści, któreś cierpiał podczas tych ostatnich trzech godzin na krzyżu sromotnie wisząc, i za wielką bojaźń, którą miałeś przez ten czas, i na uczczenie najboleśniejszej Matki Twojej pod krzyżem wtenczas stojącej.

Te wszystkie boleści ofiaruję Ci, Jezu Chryste, na ubłaganie szczęśliwej godziny śmierci dla siebie i dla wszystkich wiernych a mianowicie dla braci i sióstr naszego zakonu, także dla wszystkich tych, którzy się dziś rozłączyć mają z tym światem.

Modlitwa.

Panie Jezu Chryste, któryś o dziewiątej godzinie, wypełniwszy wszystko dla odkupienia naszego, Ducha Twego w ręce Ojca niebieskiego oddał, z miłości ku nam na krzyżu umarł, i tak w grzechu umarłemu rodzajowi ludzkiemu żywot duszy przywrócił: spraw łaskawie, żebyśmy złym nałogom naszym z miłości ku Tobie obumarli i odtąd Tobie tylko, któryś dla nas umarł, żyli na wieki. Który z Ojcem i z Duchem świętym żyjesz i królujesz Bóg na wieki wieków. Amen.

V. Boże ku wspomożeniu memu wejrzyj.
R. Panie ku ratunkowi memu pospiesz się.
V. Chwała Ojcu i Synowi itd.

1 Ojcze nasz, 1 Zdrowaś i Chwała Ojcu.

Na Nieszpory.

Intencja. O Zbawicielu mój najdroższy, te modlitwy moje nieszporne przeznaczone przez regułę św. chcę odprawić na uczczenie całej męki Twojej, którąś niewinnie podjął dla zbawienia naszego, oraz proszę Cię o łaskę miłowania nie tylko przyjaciół, ale i nieprzyjaciół naszych. — Zachowaj nas, dobry Jezu, od wszelkich chorób i nieszczęść, które by na nas paść miały.

Modlitwa.

Panie Jezu Chryste, któryś w czasie nieszpornym umarłszy z miłości ku nam na krzyżu, z niego był zdjęty i w nowym złożony grobie: spraw łaskawie, żebym wszystkie cierpienia, które na mnie mądrość i dobroć Twoja włożyć zechce, bez szemrania w cierpliwości znosił, a w godzinie śmierci od nich uwolniony, był przyjęty do niebieskich rozkoszy. Który z Ojcem itd.

V. Boże ku wspomożeniu memu wejrzyj.
R. Panie ku ratunkowi memu pospiesz się.
V. Chwała Ojcu i Synowi itd.

Ojcze nasz, 1 Zdrowaś i Chwała Ojcu.

Na Kompletę.

Intencja. O mój Jezu, przy końcu tego dnia będę się modlił na pamiątkę Twego żałosnego pogrzebu, przy którym od najboleśniejszej Matki Twojej, od św. Jana i bogobojnej Marii Magdaleny i od innych przyjaciół byłeś rzewnie opłakany.

Także i tę modlitwę ofiaruję Ci, Panie, ażeby czcić Matkę Twoją za wszystkie boleści, których doznała w czasie Twoich cierpień, oraz aby otrzymać łaskę godnego przyjmowania Ciebie, o drogi Jezu! Na koniec ofiaruję Ci ją dla zbawienia tych, którzy się ze mną modlą, jako też o otrzymanie łaski wytrwania w dobrem tak dla siebie jako też dla wszystkich dusz Ciebie szczerze miłujących.

Modlitwa.

Panie Jezu Chryste, któryś wieczorem po bolesnych mękach w grobie spoczął i przez Twą najświętszą i najboleśniejszą Matkę i innych pobożnych przyjaciół gorzko był opłakanym: spraw łaskawie, żebyśmy nasze grzechy jako przyczynę Twojej męki i śmierci często prawdziwymi łzami pokuty opłakiwali a miłość i cierpienia Twoje, jako środek naszego odkupienia, głęboko w sercach rozważali i abyśmy nic takiego nie popełnili, co by Cię, o Jezu, na nowo krzyżowało, to jest, żadnego grzechu śmiertelnego. Który z Ojcem i z Duchem świętym żyjesz i królujesz na wieki. Amen.

V. Boże ku wspomożeniu memu wejrzyj.
R. Panie ku ratunkowi memu pospiesz się.
V. Chwała Ojcu i Synowi itd.

1 Ojcze nasz, 1 Zdrowaś i Chwała Ojcu.

Psalm 50.

Zmiłuj się nade mną, Boże, * według wielkiego miłosierdzia Twego.

A według mnóstwa litości Twoich * zgładź nieprawość moją.

Jeszcze więcej obmyj mnie od nieprawości mojej * i od grzechu mojego oczyść mnie.

Albowiem ja znam nieprawość moją: * i grzech mój jest zawsze przeciwko mnie.

Tobie samemu zgrzeszyłem i złość przed Tobą uczyniłem; * abyś się usprawiedliwił w mowach Twoich a zwyciężył, gdy Cię posądzają.

Oto bowiem w nieprawościach jestem poczęty: * a w grzechach poczęła mnie matka moja.

Oto bowiem umiłowałeś prawdę: * niewiadome i skryte rzeczy mądrości Twojej objawiłeś mi.

Pokropisz mnie hyzopem a będę oczyszczony: * obmyjesz mnie a będę nad śnieg wybielony.

Słuchowi memu dasz radość i wesele: * i rozradują się kości poniżone.

Odwróć oblicze Twoje od grzechów moich: * a zgładź wszystkie nieprawości moje.

Serce czyste stwórz we mnie Boże: * i ducha prawego odnów we wnętrznościach moich.

Nie odrzucaj mnie od oblicza Twego: * i Ducha Twego świętego nie bierz ode mnie.

Przywróć mi radość zbawienia Twojego: * i duchem przedniejszym potwierdź mnie.

Będę nauczał nieprawe dróg Twoich: * a niezbożni do Ciebie się nawrócą.

Wybaw mnie ze krwi, Boże, Boże zbawienia mego: * a język mój z radością będzie wysławiał sprawiedliwość Twoją.

Panie otwórz wargi moje: * a usta moje opowiadać będą chwałę Twoją.

Albowiem, gdybyś był chciał ofiary, zaraz bym je dał: * w całopalnych nie będziesz się kochał.

Ofiara Bogu duch strapiony: * serca skruszonego i uniżonego, Boże, nie wzgardzisz.

Uczyń łaskawie, Panie, Syjonowi w dobrej woli Twojej: * aby się zbudowały mury Jeruzalem.

Tedy przyjmiesz ofiarę sprawiedliwości, ofiary i całopalenia: * tedy, nakładą na ołtarz Twój cielców.

Chwała Ojcu i Synowi itd.

Modlitwa.

Boże, który przez grzech bywasz obrażony a przez pokutę przebłagany: racz wejrzeć miłościwie na prośby ludu Twojego do Ciebie z pokorą się udającego, a karę gniewu Twojego, na którą dla grzechów naszych zasłużyliśmy, racz od nas odwrócić. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Modlitwa
po skończonych pacierzach.
Przyklęknąwszy mów:

    Przenajświętszej i nierozdzielnej Trójcy, ukrzyżowanego Pana naszego Jezusa Chrystusa człowieczeństwu, przebłogosławionej i najchwalebniejszej Maryi Dziewicy płodnemu panieństwu i wszystkich Świętych społeczności: niech będzie wieczna chwała, cześć, pokłon i sława od wszelkiego stworzenia, nam zaś odpuszczenie wszystkich grzechów, przez nieskończone wieki wieków. Amen.

V. Błogosławione wnętrzności Maryi Panny, które nosiły Syna Ojca przedwiecznego.
R. I błogosławione piersi, które karmiły Chrystusa Pana.

Ojcze nasz i Zdrowaś Maryjo za kościół św.

Uwaga. Modlitwa ta, którą kończy kościół pacierze kanoniczne, jest ułożona przez św. Bonawenturę. — Kto ją po skończonych pacierzach, uklęknąwszy nabożnie zmówi, dostępuje z pozwolenia Leona X papieża, zupełnego odpuszczenia wszystkich roztargnień z ułomności ludzkiej przy odmawianiu godzin popełnionych.

Zakończenie.

Ojcze niebieski, który wszystko i mnie Swoją miłością ogarniasz, w wielkości miłosierdzia Twego nagródź to wszystko przez zasługi Jezusa Syna Twojego, co z mojej strony w tym nabożeństwie było niedostatecznym.

Chwała Ojcu i Synowi itd.