Obowiązkowe pacierze tercjarskie

Reguła III. Zakonu Św. O. Franciszka, potwierdzana przez Leona XIII. przepisuje, aby Tercjarze codziennie odmawiali 12 Ojcze nasz, 12 Zdrowaś Maryjo i 12 Chwała Ojcu. Aby zadość temu obowiązkowi uczynić, podajemy tu trojaki sposób odmawiania pacierzy tercjarskich.

Pierwszy sposób (najprostszy) zwłaszcza dla osób zatrudnionych różnymi obowiązkami.
Obowiązkowo przeznaczone dwanaście Ojcze nasz odmawiać można według upodobania w każdej porze dnia, albo wszystkie razem, albo częściowo, na co Reguła nie daje żadnego przepisu. Sposób odmawiania jest: Przeżegnać się i zmówić 12 Ojcze nasz, 12 Zdrowaś Maryjo i 12 Chwała Ojcu i 1 Wierzę w Boga i 3 razy Wieczny odpoczynek za zmarłych.

Drugi sposób dla osób wolno swym czasem rozporządzających.
Papież Leon XIII, na audiencji prywatnej dnia 7 lipca 1883 r., zapytany przez Generałów Zakonu Św. O. Franciszka, jakby najlepiej rozłożyć można było pacierze Tercjarskie, chcąc je częściowo odmawiać, raczył oświadczyć, że byłoby dobrze odmawiać te 12 pacierzy tercjarskich odpowiednio do godzin kanonicznych kapłańskich. I tak z rana za Jutrznią 5 pacierzy i za Laudes 1 pacierz, czyli razem 6 Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo i G Chwała Ojcu. — Przed południem za Prymę, Tercję, Sextę i Nonę, po 1 pacierzu za każdą, czyli razem: 4 Ojcze nasz, 4 Zdrowaś Maryjo i 4 Chwała Ojcu. Zaś po południu za Nieszpory i za Kompletę po 1 pacierzu, czyli razem 2 Ojcze nasz, 2 Zdrowaś i 2 Chwała Ojcu — dodając na końcu Wierzę w Boga. A zatem tak odmawiaj:

Na Jutrznię i Laudes.
W imię Ojca i Syna i Ducha św. Amen.

(robiąc krzyżyk na ustach palcem wielkim). Panie! otwórz wargi moje, a usta moje opowiadać będą Chwałę Twoją. — (żegnając się mów): Boże ku wspomożeniu memu pospiesz, Panie ku ratunkowi memu przybądź ;

Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi świętemu, jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen.
Następnie za Jutrznią i za Laudes zmów razem 6 Ojcze nasz, 6 Zdrowaś Maryjo i 6 Chwała Ojcu. — Dodaj do tego co następuje:

ANTYFONA.
Ojcze święty, ponieważ tak się Tobie podobało, abym cierpiał za ród ludzki: niech się stanie wola Twoja.

AFEKT.
O miłości zbawienia ludzkiego! błogosławiony bądź Boże i Ojcze wielkiego miłosierdzia na wieki. Amen.
V. Własnemu Synowi Bóg nie przepuścił.
O. Ale Go za nas wydał.

MÓDLMY SIĘ.
Panie Jezu Chryste, przez ów smutek jakim była uciśniona Twa dusza w Ogrojcu, przez Twą modlitwę, krwawy pot i konanie w tymże ogrodzie, proszę pokornie, abyś użyczył zimnemu sercu memu ducha pobożności i żalu za grzechy; przez niewinne Twe pojmanie i powrozami związanie, rozwiąż więzy grzechów moich i daj, abym Cię posiadał na wieki. Amen. (Trzy razy) Któryś za nas cierpiał rany,
Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. (Raz) Bolesna Matko Boża, módl się za nami.

Pryma.
Mówi się o którejkolwiek godzinie przed południem, początek taki sam jak na Jutrznią) — następnie: 1 Ojcze nasz, 1 Zdrowaś Maryo, 1 Chwała Ojcu. — Antyfona: Ojcze święty itd. — Afekt: O miłości itd. — po których skończeniu mów:
V. Powstali przeciwko mnie fałszywi świadkowie.
O. I skłamała nieprawość sama sobie.

MÓDLMY SIĘ.
Panie Jezu Chryste, Synu Boga żywego, któryś pierwej godziny zelżywie przed bezbożnymi sędziami stawiony, od Annasza, Kajfasza, Piłata i Heroda za łotra osądzony, rozliczne urągania, dzikie policzkowania, okrutne zniewagi, jako więzień w lochu bardzo wstrętnym trzymany, wszystko to jako niewinny baranek dla nas cierpiący; daj nam dla chwały Imienia Twego, abyśmy, gdy staniemy na strasznym sądzie Twoim, nie byli potępieni, ale męką Twą usprawiedliwieni, mogli wejść do Królestwa Twojego, który żyjesz i królujesz z Bogiem Ojcem i z Duchem św. teraz i na wieki. Amen.
(Zakończenie takie samo jak na Jutrznią).

Tercja.
(Mówi się przed południem) początek taki sam jak na Jutrznię — 1 Ojcze nasz, 1 Zdrowaś Maryjo, 1 Chwała Ojcu.
V. Na grzbiecie moim budowali grzesznicy.
O. Przedłużali nieprawości swoje.

MÓDLMY SIĘ.
Panie Jezu Chryste, któryś trzeciej godziny okrutnie biczowany, cierniem ukoronowany i dla zbawienia świata krzyż na ramionach swoich niosąc, na górę Kalwarii na śmierć prowadzony byłeś, prosimy Cię pokornie, abyś mocą najświętszej Męki Swojej wszystkie grzechy nasze zgładziwszy, do wiecznej błogosławieństwa Twego chwały z miłosierdzia Swego nas zaprowadził, który żyjesz i królujesz itd.

Sexta.
(Początek jak na Jutrznię) 1 Ojcze nasz, 1 Zdrowaś Maryjo, 1 Chwała Ojcu.
V. Przebodli ręce i nogi moje.
O. Policzyli wszystkie kości moje.

MÓDLMY SIĘ.
Panie Jezu Chryste Synu Boży, któryś dla okazania swej ku nawracającym się grzesznikom litości, godziny szóstej (12) Najświętsze Ręce Swoje na Krzyżu rozciągnął i w Przenajświętszym Ciele Swoim na uleczenie naszych blizn grzechowych, pięć ran przyjąć raczyłeś a oraz dla naszego zbawienia, octem i żółcią chciałeś być napawanym, daj nam takie z Krwi Twojej odnosić pożytki i taką płonąć miłością, abyśmy ucisku Twego w wieczności godnymi się stali, który żyjesz i królujesz itd.

Nona.
(Początek jak na Jutrznię) — 1 Ojcze Nasz, 1 Zdrowaś Maryjo, 1 Chwała Ojcu.
V.W ręce Twoje Panie polecam ducha mego.
O. Odkupiłeś nas Panie, Boże prawdy.

MÓDLMY SIĘ.
Panie Jezu Chryste, Synu Boży, który 9-tej godziny (3-ciej popołudniu) zawieszony na Krzyżu, głowę ku ziemi schylając, zawołałeś głosem wielkim i oddałeś Ducha Swego Bogu; a po skonaniu z otwartego Boku i Serca Swego, Krew do ostatniej kropli wylałeś, który i łotra wespół z Tobą ukrzyżowanego do Raju przyjąłeś; daj nam niegodnym sługom, którym prawdziwie Rajem jesteś, aby W godzinę śmierci dusze nasze do Ciebie przyjść mogły, który żyjesz i królujesz itd.

Nieszpory.
(Początek jak na Jutrznię). — 1 Ojcze nasz, 1 Zdrowaś Maryjo, 1 Chwała Ojcu.
V. Chrystus dla nas stał się posłusznym aż do śmierci.
O. A śmierci krzyżowej.

MÓDLMY SIĘ.
Panie Jezu Chryste, Synu Boży, Dawco wiecznej chwały, któryś godziny nieszpornej z krzyża zdjęty, martwy spoczął na łonie Bolesnej Matki Maryi, a następnie do grobu został złożony: daj miłościwie, abyśmy ciężar grzechów złożywszy przed obliczem Majestatu Twego, w gronie Świętych wiecznie z Tobą cieszyć się mogli, który żyjesz itd.

Kompleta.
(Popołudniu) początek jak na Jutrznią. — 1 Ojcze nasz, 1 Zdrowaś Maryjo, 1 Chwała Ojcu.
V. W pokoju stało się miejsce jego.
O. I mieszkanie jego w Syjonie.

MÓDLMY SIĘ.
Panie Jezu Chryste, Synu Boży, który godziny wieczornej pogrzebiony, a od Bolesnej Matki Swej i innych pobożnych niewiast wielce obżałowany byłeś; daj nam, abyśmy z pobożnością pamiątkę męki Twej obchodząc i opłakując, z wygnania do Ojczyzny, od pracy do spoczynku, z padołu płaczu do radości i widzenia Ciebie przyjść mogli, który żyjesz i królujesz itd. — Wierzę w Boga. — Na końcu litania o N. P. Maryi.

Ofiarowanie.

Chwała niech będzie Bogu, chwała wiekuista Panu, cześć Maryi, uwielbienie Świętym, pokój żyjącym, wieczny odpoczynek duszom zmarłych, zdrowie chorym, grzesznikom prawdziwa pokuta, sprawiedliwym wytrwanie w dobrem, pomyślność żeglującym po morzu i szczęśliwa droga podróżnym.
Niech nas wraz z Synem swoim błogosławi Najśw. Panna Maryja. Amen.