25.VIII św. Ludwika króla wyznawcy Tercjarza franciszkańskiego

LITANIA do świętego Ludwika Wyznawcy

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu święty Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Maryo, módl się za nami.
Święta Boża Rodzicielko, módl się za nami.
Święta Panno nad Pannami, módl się za nami.
Święty Ludwiku, z bogobojnych rodziców zrodzony, módl się za nami.
zaraz od dzieciństwa Boga się bojący,
z naukami pobożność razem łączący,
w cnotach chrześcijańskich prawdziwym wzorem będący,
prawdziwy życia Chrystusowego wyznawco,
dostojeństwami i skarbami doczesnymi gardzący,
chwały Boskiej prawdziwy obrońco
pychy i honorów tego świata unikający,
w postach i umartwieniu ciała prawdziwy męczenniku,
zbawienie dusz ludzkich bardziej niż własne życie kochający,
w miłości Boga najżarliwszy, módl się za nami.
uprzejmie nieprzyjaciół kochający, módl się za nami.
pełny bogomyślności,
szczodrobliwością najhojniejszy,
fundatorze i założycielu dobroczynnych zakładów,
najtroskliwszy wielki jałmużniku i karmicielu ubogich,
hojny rozdawco bogactw swoich,
w odzieniu pielgrzyma miejsca św. nawiedzający,
złości ludzkie strofujący,
patronie ubogich wdów i sierót,
o Grób Pana Jezusa Chrystusa walczący,
zwycięzco Saracenów,
w niewoli pogańskiej zostając, Imię Chrystusa wyznawający,
do wiary chrześcijańskiej niewiernych nawracający,
szpitale nawiedzający i chorym rozmaite usługi czyniący,
ludzkie choroby leczący,
orędowniku i patronie królestwa francuskiego,
który wszystkim do Ciebie się uciekającym nieomylny ratunek u Boga upraszasz,
za którego przyczyny wzywaniem wierni w różnych chorobach, przy grobie Twoim doznawali cudownego uleczenia,
We wszystkich naszych uciskach, przyczyną Twoją ratuj nas św. Ludwiku.
My grzeszni, którzy się pod Twoją obronę i opiekę uciekamy, przyczyną Twoją ratuj nas św. Ludwiku.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.

Ojcze nasz, Zdrowaś Marya.

V. Módl się za nami święty Ludwiku.
R. Abyśmy się stali godnymi obietnic Pana Chrystusowych.

Modlitwa
Boże, któryś świętego Ludwika wyznawcę Twego z ziemskiego do niebieskiego Królestwa przenieść raczył, za Jego przyczyną i zasługami, Króla królów, Jezusa Chrystusa Syna Twego, uczyń nas współuczestnikami chwały wiecznej. Który żyjesz i królujesz Bóg w Trójcy jedyny na wieki wieków. Amen.