22 sierpnia. Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny

Niepokalane Serce Maryi, módl się za nami. (100 dni odpustu za każdy raz).

Niepokalane Serce Maryi, ucieczko grze­szników, powstrzymaj pociski sprawiedli­wości Bożej.

Słodkie Serce Maryi, bądź moim ratunkiem.

Najświętsze Serce Jezusa, zmiłuj się nad nami! — Niepokalane Serce Maryi módl się za nami! — Matko Serca Jezusowego módl się za nami!

Jezu mój! dzięki Ci składamy, że z Twoim Boskim Sercem dałeś nam także Niepokalane Serce Maryi, Twej Matki najbłogosławieńszej. Co my niegodni od Ciebie otrzymać nie możemy, tego nam użycz, o Panie, przez wstawienie się do najczystszego Serca Twojej i naszej Matki najukochańszej, przez które z ufnością błagamy Cię o wszystko i o to szczególnie, abyś w nas zapalił ogień Twej Boskiej miłości, a zarazem miłość i prawdziwą pobożność ku Niepokalanemu Sercu tej Matki Przenajświętszej. Boskie Serce Jezusa! spraw, byśmy Ciebie i Twoją Matkę Niepokalaną coraz więcej a więcej kochali!

Modlitwy do Niepokalanego Serca Maryi.

Modlitwa I.
Serce Maryi, Matki Boga naszego i naszej Matki, Serce najmilsze, przedmiocie upodobania Trójcy Przenajświętszej, Serce godne uwielbień i miłości Aniołów i ludzi, Serce będące najdoskonalszym obrazem Serca Jezusowego, Serce pełne dobroci i litości dla nędzy naszej, racz stopić lód serc naszych i spraw, aby te serca stały się podobnymi do serca Boskiego naszego Zbawiciela. Rozlej w nich miłość cnót Twoich i zapal je tym ogniem, który w Tobie płonie. Opieką Twoją osłoń Kościół św. i bądź zawsze jego schronieniem i niezwyciężoną obroną. Bądź nam wszystkim drogi wiodącą do Jezusa i kanałem, przez który by spływały dla nas wszelkie łaski do zbawienia nam potrzebne. Bądź naszym ratunkiem w każdej potrzebie, naszą pociechą w smutkach i cierpieniach, naszą siłą w pokusach, naszą ucieczką w prześladowaniach ; wspieraj nas w każdym niebezpieczeństwie, a szczególniej w ostatnich walkach życia naszego, w chwilę śmierci naszej, kiedy dla pochłonięcia dusz naszych całe piekło przeciwko nam powstanie. Ach! w tej strasznej chwili, od której zawisła wieczność nasza, daj nam uczuć Panno najlitościwsza, miłość macierzyńskiego Serca Twojego i okaż moc, jaką masz nad sercem. Jezusa, otwierając nam w tym źródle nieskończonego miłosierdzia bezpieczne schronienie, z któregobyśmy mogli przejść do raju i tam wraz z Tobą błogosławili Je na wieki wieków. Amen

Niech zawsze i wszędzie będą znane, chwalone, wielbione, błogosławione i kochane Boskie Serce Jezusa i Serce bez zmazy Maryi Niepokalanej.
(60 dni odpustu raz na dzień. Pius IX., 26 września 1871 r.).

Modlitwa II.
O Najukochańsza i przedziwna Matko Boża i Matko moja Maryjo, uproś mi u Syna Twojego prawdziwe nabożeństwo do Jego Serca, abym składając w Niem wszystkie myśli i Wszystkie poruszenia woli mojej, wszystkim powinnościom moim wiernie zadosyć uczynił, sercem moim naśladował Serce Twoje w miłości i czci ku Sercu Jezusa, i to na zawsze, a osobliwie przez dzień dzisiejszy.
Przez święte dziewictwo i Niepokalane Poczęcie Twoje, o Najczystsza Maryjo Panno, oczyść ciało i duszę moją. Amen.
(100 dni odpustu. Pius VI, 21 listopada 1763 r.).

Modlitwa III.
O Wzorze wszelkiej świętości, przeczyste Serce Niebieskiej Matki naszej, daj nam łaskę ciągłego wpatrywania się w Ciebie i wiernego naśladowania cnót świętych, jakie w Tobie jaśnieją. O Serce Niepokalane, z którego wykwita śnieżna lilia czystości, uproś nam Serc naszych oczyszczenie. O Serce, wieńcem róż otoczone, spraw, aby życie nasze roznosiło wonność cnót Jezusowych, a szczególnie pokory, słodyczy i cichości. O Serce mieczami boleści zranione, wyjednaj nam łaskę współcierpienia z Jezusem i z Tobą. O Serce, płonące ogniem miłości Bożej, rozpal tym ogniem serca nasze, aby. ta miłość nauczyła nas naśladować Jezusa i Ciebie — aby ta miłość z Jezusem i z Tobą połączyła nas na wieki. Amen.

Akt wynagrodzenia Sercu Maryi.

Najświętsza i Najdroższa Mśitko moja, ja. nędzny grzesznik w uniżeniu najgłębszein upadam przed Tobą i z miłością najgorętszą przepraszam Ciebie — przepraszam za siebie samego i za wszystkich grzeszników, żeśmy Serce Twoje w takiej pogrążyli boleści, Ty się gniewać nie umiesz, Matko Najsłodsza ! Tyś tylko kochać i cierpieć umiała żyjąc na ziemi, a teraz gdy królujesz w niebie, kochać tylko i przebaczać potrafisz. Więc przebacz nam, przebacz, żeśmy umęczyli tak strasznie i ukrzyżowali Syna Twojego; przebacz nam, że dotąd grzechy nasze nieustannie Go na krzyż wbijają; przebacz, że tak znieważamy Jego łaski, Jego natchnienia, Jego słowa głoszone w kościele i Jego św. Sakramenty. Przebacz wszystkie bluźnierstwa bezbożnych przeciw Tobie miotane. Przebacz nam wszystkie grzechy nasze ; przebacz wszystkie zbrodnie świata całego, które ja najniegodniejszy Twój sługa, jako moje własne do Ciebie przynoszę. Zdejmij je ze mnie, Matko miłosierdzia i rzuć w rany Pana Jezusa, a Przenajdroższą Krew Jego ofiarując za nas Ojcu Przedwiecznemu, uproś łzy pokuty i straszne karanie, na które tak słusznie zasłużyliśmy, chciej od nas odwrócić. O Maryjo, Matko nasza, wszystkie krzywdy przez nas Twemu Sercu wyrządzone, nagradzamy Ci Przenajsłodszym Sercem Jezusa, miłość i błogosławieństwo Jego ofiarując Tobie. O Maryjo, bądź za wszystko i bez końca uwielbiana ! Niech będzie uwielbione Twoje Niepokalane Poczęcie, Twoje nienaruszone Dziewictwo, Twoje cudowne Wniebowzięcie, Twoje chwalebne królowanie nad niebem i ziemią, Twoje wszechmocne do Boga wstawienie się za nami; Twoje miłosierdzie bez granic, Twoje boleści na ziemi wycierpiane i wiekuiste radości Twoje. Cała i we wszystkim bądź pochwalona, o Maryjo, wszelkiej chwały i miłości godna. Pozwól nam wielbić Ciebie nieustannie na tej ziemi i rozszerzać coraz więcej cześć ku Niepokalanemu Sercu Twojemu, a po śmierci zaprowadź nas do nieba, abyśmy z Tobą, o Matko Jezusa i Matko nasza, Trójcę Przenajśw. po wszystkie wieki chwalili. Amen.

Litania do Niepokalanego Serca Maryi.

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu święty Boże, zmiłuj się nad nami.
Trójco Święta Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.
Serce Maryi, módl się za nami.
Serce Maryi, przedmiocie miłości Ojca Przedwiecznego,
Serce Maryi, z Sercem Jezusa najściślej zjednoczone,
Serce Maryi, narzędzie Ducha Świętego,
Serce Maryi, godna Świątynio Trójcy Przenajświętszej,
Serce Maryi, Przybytku Słowa Wcielonego,
Serce Maryi, zachowane od zmazy pierworodnego grzechu,
Serce Maryi, błogosławione między sercami,
Serce Maryi, jaśniejący Tronie chwały,
Serce Maryi, przepaści pokory,
Serce Maryi, doskonała ofiaro Boskiej miłości,
Serce Maryi, z Jezusem do krzyża przybite,
Serce Maryi, niewyczerpany łask skarbie
Serce Maryi, pociecho strapionych,
Serce Maryi, bezpieczna ucieczko grzeszników, módl się za nami.
Serce Maryi, nadziejo konających, módl się za nami.
Serce Maryi, stolico miłosierdzia, módl się za nami.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.
Jezu Chryste usłysz nas, Jezu Chryste wysłuchaj nas.

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.

Maryjo Niepokalana, słodka i Serca pokornego.
Uczyń setce moje podobnym do Serca Pana Jezusa.

MÓDLMY SIĘ.

Boże dobroci, któryś dla zbawienia grzeszników i dla wspomożenia nędznych chciał, aby Serce Maryi Panny przez swoją miłość i swe miłosierdzie do Boskiego Serca Jezusa Chrystusa, Syna Twojego, podobnym było, spraw, abyśmy Najsłodszemu Jej Sercu cześć, oddając, przez Jej zasługi i za Jej wstawieniem się, zasłużyli mieć serca według Serca Jezusowego. Przez tegoż Jezusa Chrystusa Pana naszego. Amen.

Modlitwy do Bolejącego Serca Maryi dla uproszenia cnót i darów Ducha św.

Boże ku wspomożeniu memu wejrzyj.
Panie ku ratunkowi memu pospiesz się.

Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi św., jak była na, początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.

I. Współdzielę z Tobą, o Maryjo, Matko najboleśniejsza, ten smutek, który przeniknął najczulsze Twe Serce w chwili, gdyś usłyszała proroctwo Symeona. Matko Najdroższa, przez tak zasmucone Serce Twoje, uproś mi cnotę pokory i dar bojaźni Bożej. Zdrowaś Maryjo.
II. Współdzielę z Tobą, o Maryjo, Matko najboleśniejsza ten ucisk, jaki przygniatał najtkliwsze Twe Serce w ucieczce do Egiptu i podczas Twego tam pobytu. Matko Najdroższa, przez tak strapione Serce Twoje, uproś mi cnotę szczodrobliwości, szczególnie dla biednych i dar pobożności. Zdrowaś Maryjo.
III. Współdzielę z Tobą, o Maryjo, Matko najboleśniejsza, tę niewypowiedzianą i niepokoju pełną tęsknotę, która ogarnęła Twe Serce, gdyś zgubiła ukochanego Twego Jezusa. Matko najdroższa, przez Serce Twoje tak ciężko dręczone, uproś mi cnotę czystości i dar umiejętności. Zdrowaś Maryjo.
IV. Współdzielę z Tobą, o Maryjo, Matko najboleśniejsza, ten ból okrutny, który prze-niknął macierzyńskie Twe Serce, gdyś spotkała Jezusa krzyż na Kalwarię niosącego. Przez Serce Twoje, tak goryczą przesycone, uproś mi Matko najdroższa cnotę cierpliwości i dar mocy. Zdrowaś Maryjo.
V. Współdzielę z Tobą, o Maryjo, Matko najboleśniejsza, to straszne męczeństwo, które wycierpiało mężne Twe Serce, gdyś stała pod krzyżem, patrząc na konanie Pana Jezusa. Matko najdroższa, przez tak zbolałe Serce Twoje, uproś mi cnotę wstrzemięźliwości i dar rady dobrej. Zdrowaś Maryjo.
VI. Współboleję z Tobą, o Maryjo, Matko najboleśniejsza, nad tą raną, którą uderzenie włócznią w Serce Jezusa zraniło Twe najlitościwsze Serce. Matko najdroższa, przez Serce Twoje tym sposobem najokrutniej przeszyte, uproś mi cnotę miłości bliźniego i dar rozumu. Zdrowaś Maryjo.
VII. Współdzielę z Tobą, o Maryjo, Matko najboleśniejsza, te srogie cierpienia, które rozdzierały Twe najmiłosierniejsze Serce przy pogrzebie Pana Jezusa. Matko najdroższa, przez tak boleśnie rozdarte Serce Twoje, uproś mi cnotę roztropności i dar mądrości. Zdrowaś Maryjo.

Módl się za nami Panno najboleśniejsza.
Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

MÓDLMY SIĘ.

Panie Jezu Chryste, prosimy Cię, niech teraz i w godzinę śmierci naszej przyczyni się za nami do miłosierdzia Twojego Przenajświętsza Maryja Panna, Matka Twoja, której duszę przeszył miecz boleści w czasie męki Twojej. Który żyjesz i królujesz z Ojcem i Duchem św. na wieki wieków. Amen.
(300 dni odpustu za każdy raz. Pius VII., 14 stycznia 1815 r.).
Ofiarowanie Serca Maryi Sercu Pana Jezusa,
przez Błog. Marię od Wcielenia.
O mój Boski Oblubieńcze, cóż oddam Tobie za nadmiar Twojej ku mnie miłości? Przez Najświętszą Matkę Twoją, pragnę składać Ci dziękczynienie moje. Ofiaruję Tobie jej Niepokalane Serce tak, jak ofiaruję Serce Twoje Ojcu Twojemu. Pozwól, abym Cię kochał przez to Serce, które tak Ciebie kochało; abym Ci ofiarował to ciało, które Ci służyło, ten dziewiczy przybytek, W którym przebywałeś. Ofiaruję Ci tę Boską Matkę na dziękczynienie za wszystkie łaski otrzymane od Ciebie; ofiaruję Ci Ją na poprawę mojego życia, na uświęcenie mojej duszy i na uproszenie łaski ostatecznej wytrwałości w służbie i miłości Twojej. Amen