19.XI.- św. Elżbiety, wdowy – Patronki III Zakonu

Litania do świętej Elżbiety – (tekst – pdf)

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu święty Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Maryjo, matko miłosierdzia, módl się za nami.
Święta Elżbieto, królewno węgierska i księż­no turyngska, Boga nad wszystko miłująca, módl się za nami.
Święta Elżbieto, któraś służyła Bogu od swego dzieciństwa, módl się za nami.
Święta Elżbieto, szczególnie nabożna do Najśw. Panny Maryi, módl się za nami.
Święta Elżbieto, któraś się w opiekę świętego Jana Ewangelisty zupełnie oddała,
Święta Elżbieto, naśladowniczko i godna córko św. Ojca Franciszka,
Święta Elżbieto, ozdobiona darami niebieskimi,
Święta Elżbieto, ożywiona duchem męstwa i sta­łości,
Święta Elżbieto, pokorna służebnico Boska w po­śród okazałości dworskich,
Święta Elżbieto, mistrzyni życia chrześcijańskiego,
Święta Elżbieto, wzorze przedziwny dobrych oby­czajów,
Święta Elżbieto, fiołku woniejący pokorą,
Święta Elżbieto, gorliwa naśladowniczko cnót św. Ojca Franciszka,
Święta Elżbieto, szczodra szafarko dóbr ziemskich,
Święta Elżbieto, prawdziwa opiekunko sierot,
Święta Elżbieto, troskliwa karmicielko ubogich,
Święta Elżbieto, miłosierna wspomożycielko wszystkich w potrzebie będących,
Święta Elżbieto, skwapliwa pocieszycielko strapionych,
Święta Elżbieto, starannie pielęgnująca chorych,
Święta Elżbieto, odważna gardzicielko znikomości ziemskich,
Święta Elżbieto, zaszczycie Trzeciego Zakonu świętego O. Franciszka,
Święta Elżbieto, wierna oblubienico Chrystusowa,
Święta Elżbieto, gołębico jęcząca od ran Jezusowych,
Święta Elżbieto, ubóstwo stale miłująca,
Święta Elżbieto, wdowo cierpliwa w uciskach,
Święta Elżbieto, prześladowana przez krewnych,
Święta Elżbieto, zawsze stała w przeciwnościach,
Święta Elżbieto, ozdobiona cnotami i cudami,
Święta Elżbieto, przykładzie ochotnego posłuszeń­stwa,
Święta Elżbieto, ślepym wzrok przywracająca,
Święta Elżbieto, cudowna wskrzesicielko umarłych,
Święta Elżbieto, skuteczna pośredniczko u tronu łaskawego Boga,
Święta Elżbieto, zaszczycie i chwało narodu swego,
Święta Elżbieto, czujna obrono wszystkich Cię wielbiących,
Do Ciebie, jako matki naszej, uciekamy,
Do Ciebie wołamy, o Oblubienico naj­wyższego Pana,
Do Ciebie wzdychamy, o pocieszyciel­ko zasmuconych,
Ciebie wzywamy, o potężna patronko nasza,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świa­ta, przepuść nam Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świa­ta, zmiłuj się nad nami.

Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson

Módlmy się

Miłosierna dla ubogich św. matko Elżbieto, któraś wołała sama głód i pragnienie cier­pieć, żebyś głodne nakarmiła sieroty, uproś nam cząstkę niebieskich bogactw, abyśmy tu dobrocią boską nasycali się, a nigdy wiecznego nie zaznali głodu. Przez Fana naszego Jezusa Chrystusa. Amen.

Nabożne wzywanie św. Elżbiety

Święta Elżbieto, węgierska królowo
Ku chwale Boga Tyś zawsze gotową,
Wspomóż-że i i mnie
Twoimi cnotami I zasługami.

Sieroty, wdowy, zewsząd wspomagała,
Gdyś wszystkie skarby ubogim rozdała.
Chorym i nędznym łaskawieś służyła,
Jak długoś żyła.

Ubogi zakon Franciszka przyjęłaś,
I grubą suknię za purpurę wzięłaś,
Świat depcząc, na podziweś siebie zwyciężała,
Ciało karała.

Spraw to u Boga Twoimi prośbami,
Niechaj gardzimy świata powabami
Abyśmy w niebie na gody trafili,
Tam z Tobą żyli.

V. Módl się za nami św. Elżbieto.
R. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się

Wiernych Twoich serca. Boże miłosierny, racz oświetlić i dla chwalebnych modlitw Błogosławionej
Elżbiety, daj nam rozko­szami świata pogardzać, a niebieskim za­wsze cieszyć się weselem.
Przez Pana na­szego Jezusa Chrystusa, który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków. Amen